Talk رویداد تخصصی بازاریابی دیجیتال است. مخاطب هدف اصلی این رویداد متخصصین حوزه بازاریابی دیجیتال اعم از مدیران, سرپرستان و کارشناسان بازاریابی دیجیتال و مدیران و بنیان گذاران آژانس های دیجیتال مارکتینگ و ادنتورک های هستند. مباحث رویداد, در سطح پیشرفته و برگرفته از چالش های روز دیجیتال مارکترها است.